Vad innebär vårdgivaransvar?
Låt oss sköta hela elevhälsan

Vi kan hjälpa er genom att ta över det juridiska vårdgivaransvaret för elevhälsan på er skola och bemanna med den legitimerade personalen som är lagstadgad. Utöver vårdgivaransvar och ledningsansvar så hjälper vi er med bland annat metodstöd, handledning och försäkringar. Vi kompetensutvecklar vår personal regelbundet och bevakar ny lagstiftning samt medicinska rön som har betydelse för verksamheten i elevhälsan.

Vi gör det som vi kan bäst så att ni kan fokusera på annat!

Kvalitetsarbete
Vi tar ansvar

Som vårdgivare är vi registrerade hos tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I uppgifterna står det vem hos oss som är anmälningsansvarig enligt s.k. Lex Maria samt var patientförsäkring har tecknats. Samråd sker i medicinska frågor med specialistkompetent läkare. Den personal som fullgör uppdraget hos kunden har alltid föreskriven formell kompetens, dvs. legitimation där så krävs och har enligt lag visat upp utdrag ur Belastningsregistret.

 

Vårdgivaransvar

Det är verksamhetschefen som är ansvarig för kvalitetsarbetet i elevhälsans medicinska insats. Ett ledningssystem är upprättat för det fortlöpande och systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med vad som krävs enligt patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi bevakar även ny lagstiftning och nya medicinska rön som är av betydelse för verksamheten i elevhälsan. Vi ansvarar för information som rör den medicinska elevhälsan samt journalföring och arkivering.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Grundläggande bestämmelser när det gäller insatser som utgör hälso- och sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagen (1983:763) samt patientsäkerhetslagen (2010:659). Kompletterande bestämmelser har tagits in i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS).

Maria Brakel

Maria Brakel
Verksamhetschef medicinska elevhälsan

0733-23 00 01
maria.brakel@elevsupport.se

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till er snarast möjligt!